Ehem. Irrenanstalt Thonberg, Zustand 2002

Ehem. Irrenanstalt Thonberg, Zustand 2002