Ehem. Irrenanstalt Thonberg, Detail, 2002

Ehem. Irrenanstalt Thonberg, Detail, 2002